آشکارسازی لبه به صورت چند جهته و چند مقیاسی با استفاده از مدل بینایی اولیه و ادغام منقبض شوندۀ پاسخ های گرادیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند، دانشکدۀ مهندسی

2 گروه الکترونیک و مخابرات، دانشگاه بیرجند، دانشکدۀ مهندسی

چکیده

مسئله آشکارسازی لبه به عنوان یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین مسائل در پردازش و تحلیل تصویر مطرح بوده است، اهمیّت این مسئله ناشی از آن است‌ که خروجی خیلی از الگوریتم‌های تحلیل تصویر، به الگوریتم تشخیص لبۀ صحیح و دقیق وابسته است. امّا یک روش جامع و کامل که بتواند کار تشخیص لبه در تصویر را با درنظر گرفتن همۀ الگوهای لبه و عوامل مؤثر در تشخیص لبه انجام دهد، تاکنون ارائه نشده است. در این تحقیق، در ابتدا با الهام از مدل محاسباتی سلول‌های شبکیۀ چشم و سلول سادۀ غشاء اولیۀ بینایی در مغز، عملگر گرادیان مناسب به صورت توابع گابور در جهت‌ها و مقیاس‌های مختلف و با پارامتر‌های تطبیقی مناسب، پیشنهاد می‌شود. سپس برای ادغام پاسخ‌های گرادیان یکسوشده، الگوریتمی بر‌اساس انقباض قطعات لبه از مقیاس‌‌های بزرگتر به سوی مقیاس‌های کوچکتر ارائه می‌شود. این پژوهش سعی دارد سه معیار‌‌ معرفی شده توسط کنی را به طور مطلوب برآورده سازد. با اجرای تحلیل چند جهته و چند مقیاسی و ادغام منقبض شوندۀ پاسخ‌های گرادیان، آشکارسازی بهتر و مکان‌یابی دقیق‌تر لبه حاصل شده است. نتایج استفاده از این روش در تصاویر طبیعی و ساختگی بیانگر کارآیی بهتر این روش نسبت به روش‌های مرسوم (مانند روش کنی) است.
    

کلیدواژه‌ها