ناحیه بندی تومور در تصاویر ماموگرافی با استفاده از کانتور فعال چن-وسه و اطلاعات ویژگی محلی بافت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، دانشکده برق و کامپیوتر

2 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان، دانشکده برق و کامپیوتر، بخش مهندسی برق

3 دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی کامپیوتر

چکیده

ناحیه بندی تومورهای سرطانی در تصاویر ماموگرافی مرحله ی مهمی در سامانه های تشخیص کمک کامپیوتری (CAD) بوده و یک مساله ی پر چالش است. در این مقاله از اطلاعات ویژگی محلی (LFI-CV) بافت تصویر در مدل کانتور فعال چن-وسه برای ناحیه بندی تومور استفاده شده است. در این مدل، ابتدا نگاشت ویژگی های بافت از تصویر استخراج می شود. سپس اطلاعات ویژگی محلی بافت تصویر به عنوان مقادیر ضرایب نیروی مدل چن-وسه در نظر گرفته می شوند. به کمک این ضرایب، انرژی مدل کانتور کمینه می شود و کانتور می تواند دقیق تر بر روی مرزهای تومور قرار گیرد. اطلاعات ویژگی های بافت مورد استفاده شامل ماتریس همرخداد سطح خاکستری (GLCM) و ویژگی های گابور می باشند. عملکرد روش ناحیه بندی پیشنهادی با استفاده از مدل های کانتور فعال چن -وسه مقایسه و ارزیابی شده است. ناحیه بندی در مدل کانتور فعال پیشنهادی با نگاشت های ویژگی کنتراست، آنتروپی و گابور در جهت و نسبت به مدل های کانتور چن- وسه دیگر در تکرار کمتر همگرا می شود. نتایج نشان می دهند که روش ناحیه بندی پیشنهادی برای ویژگی بافت گابور در جهت نتایج ناحیه بندی مطلوبی نسبت به روش های کانتور فعال چن-وسه دیگر از لحاظ زمان، تعداد تکرار، دقت و حساسیت ناحیه بندی دارد. تصاویر استفاده شده در این مطالعه از پایگاه داده جامعه ی تحلیل تصاویر ماموگرافی (MIAS) اخذ شده‌اند.

کلیدواژه‌ها