انتخاب ویژگی برای ارزیابی بی‌مرجع تصاویر چند تخریبه براساس الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با توجه به اهمیت تصاویر در کاربردهای متفاوت،کیفیت آن‌ها مورد توجه است. علی‌رغم پژوهش‌های انجام شده در این حوزه، همچنان نمی‌توان کیفیت تصاویر با تخریب‌های متفاوت را به درستی به‌دست آورد. در این مقاله، یک معیار ارزیابی بی‌مرجع کیفیت تصاویر چندتخریبه، معرفی شده است. این معیار برپایه ترکیب ویژگی‌های ساختاری و روشنایی تصویر ، کیفیت تصاویر را می‌سنجد. طبق پژوهش های انجام شده، این ویژگی‌ها تحت تاثیر تخریب‌های متفاوت، به صورت قابل توجهی تغییر می‌کنند. در ابتدا ویژگی‌های مدنظر از تصاویر استخراج شدند. سپس توسط الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات، ترکیب بهینه‌ای از ویژگی‌هایی به‌دست آمد که تخریب‌های موجود در تصاویر مجموعه‌‌داده‌های متفاوت را به درستی می‌سنجند. این ترکیب ، توسط رگرسیون بردار پشتیبانی  به مدل آموزش داده شد تا بتواند به بررسی کیفیت سایر تصاویر با همین تخریب‌ها بپردازد. به دلیل جامعیت ویژگی‌های انتخاب شده، این معیار توانایی سنجش کیفیت تصاویر با انواع تخریب‌ها را دارد. طبق نتایج حاصله از اجرای معیار، بهبود قابل‌توجهی در ارزیابی کیفیت تصاویر چند تخریبه و حتی تک‌تخریبه داشتیم. در این پژوهش، علاوه بر ارائه یک معیار جامع تاحد امکان بتواند ابعاد تغییر‌یافته تصویر بعد از تخریب را بسنجد، ترکیب بهینه ویژگی‌های موثر در سنجش کیفیت تصاویر تحت تاثیر تخریب یا تخریب‌های متفاوت،به دست آمد.

کلیدواژه‌ها