پرسش‌های متداول

میانگین زمان داوری چقدر است؟

لطفا به بخش "اطلاعات نشریه"، "فرایند پذیرش مقالات" مراجعه کنید.


 


 


 

برای آگاهی از وضعیت داوری مقاله چه باید کرد؟

لطفا به بخش "راهنمای نویسندگان" مراجعه کنید.


 


 

آیا نویسنده مسئول باید عضو هیات علمی دانشگاه یا استاد راهنمای دانشجو باشد؟

خیر، لزومی ندارد.


 


 

آیا مولفین باید برای داوری یا انتشار مقاله، هزینه ای بپردازند؟

خیر.


 


 

آیا این مجله نسخه چاپی دارد؟

خیر.