اهداف و چشم انداز

مهمترین هدف این مجله، انتشار دستاوردهای پژوهشگران در زمینه بینایی ماشین و پردازش تصویر به منظور گسترش مرزهای دانش و فناوری در این حوزه است.
نشر مقاله ها به زبان فارسی باعث گسترش مخاطبان مجله می‎شود. این موضوع برای نویسندگان مقاله ها هم فرصت مناسبی پیش می‎آورد تا مطالب تخصصی را با دقت لازم به فارسی بنویسند.
این مجله همچنین تلاش می‎کند سهم مهمی در نشر تحقیقات کاربردی و صنعتی برای رفع نیازهای ملی داشته باشد.
مجموعه مقاله های این مجله می‎تواند نشانگر گویایی از وضعیت پژوهش در زمینه بینایی ماشین و پردازش تصویر در ایران باشد.