افزایش تفکیک‌پذیری چند تصویری در حضور نویز با تعیین تطبیقی وزن جمله‌ها در تخمینگر MAP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق و رباتیک، دانشگاه صنعتی‌شاهرود

چکیده

به منظور ارتقاء توان تفکیک‌پذیری تصویر و غلبه بر محدودیت‌های فیزیکی سیستم‌های تصویربرداری روش فراتفکیک‌پذیری تصویر مطرح می‌گردد. در این روش یک تصویر با تفکیک‌پذیری بالا از صحنه به کمک تلفیق رشته‌ای از تصاویر با تفکیک‌پذیری پایین صحنه، بازسازی می‌گردد. از آنجایی‌که رویکرد بسیاری از روش‌های فراتفکیک‌پذیری که اخیراً مورد استفاده قرار می‌گیرند بازسازی تصویر حذف نویز شده با تاکید بر حفظ لبه‌ و جزئیات‌ است، در این مقاله بر مبنای الگوریتم‌های آماری، روشی تطبیقی پیشنهاد شده است که نسبت به نویز گوسی که موثرترین نویز تخریب‌کننده کیفیت تصویر است مقاوم بوده و دارای عملکرد مطلوبی نسبت به سایر روشهای مطرح شده است. در این روش تطبیقی، با معرفی ضرایبی جدید، اثرات نسبی جمله خطای داده و جمله تنظیم را در هر پیکسل تصویر تخمین زده شد‌ه ی با تفکیک‌پذیری بالا، کنترل می‌نماییم. این ضرایب با توجه به اطلاعات همسایگان پیکسل موردنظر تعیین می گردد. آزمایش‌های انجام شده بر روی تصاویر ساخته شده و تصاویر واقعی نیز، عملکرد خوب الگوریتم پیشنهادی را نسبت به سایر روشها تصدیق می‌کند.

کلیدواژه‌ها