طراحی یک سیستم خبره برای تشخیص اصالت ارقام برنج با استفاده از ترکیب ویژگی های بافتی تصاویر توده ی برنج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه کاشان، گروه مهندسی کامپیوتر

2 دانشگاه کردستان، گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چکیده

برنج یکی از مهمترین مواد غذایی در ایران می باشد. ممکن است یک رقم برنج با کیفیت بالا با اهدافی مثل سودجویی با یک رقم برنج دیگر که کیفیت پایین تری دارد مخلوط شود. این مقاله به ارائه ی یک سیستم خبره جهت تشخیص اصالت ارقام برنج با استفاده از تصاویر گرفته شده از توده ی برنج پرداخته است. ایده‌ی اصلی جهت تشخیص اصالت بر روی بافت برنج استوار است که ممکن است با مخلوط شدن دو رقم برنج با یکدیگر، بافت توده ی آنها نیز تغییر نماید.  به این منظور، در ابتدا، با استفاده از یک جعبه سیاه در فواصل مختلف ترکیبی، تصویربرداری انجام شد. سپس ویژگیهای بافتی مربوط به توده ی برنج با استفاده از سه روش هیستوگرام تصویر، ماتریس هم رویدادی و الگوی دودویی محلی  به دست آمد. جهت پیداکردن ویژگی های برتر استخراجی، از الگوریتم ژنتیک استفاده شد. سپس از یک شبکه عصبی برای رگرسیون استفاده شد. ورودی این شبکه عصبی، ویژگی های برتر استخراجی و خروجی آن درصد ترکیب بود. بهترین کارایی با استفاده از الگوی دودویی محلی با مقدار خطای 92/4 و ضریب همبستگی9153/0 به دست آمد. برای بهبود نتایج ارائه شده، نتایج مرحله قبل با هم ترکیب شد که مقدار خطا به 21/4 و ضریب همبستگی 9356/0 کاهش پیدا کرد. نتایج این پژوهش می تواند در ساخت یک سیستم اصالت سنج ارقام برنج مورد استفاده قرار گیرد.
   

کلیدواژه‌ها