استخراج ویژگی ترکیبی مبتنی بر ژنتیک دودویی جهت بهبود عملکرد تشخیص در سیستم‌های بازشناسی عنبیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه مهندسی کامپیوتر، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

سامانه تشخیص عنبیه از چند مرحله تشکیل‌شده، که یکی از مهم‌ترین مراحل آن استخراج ویژگی است. اکثر سامانه‌های موجود از یک روش خاص جهت استخراج ویژگی استفاده می‌کنند. در راستای ایجاد بهبودِ عملکردِ سامانه از الگوریتم ژنتیک دودویی با استفاده از یک معیار برازندگی جدید جهت یافتن روش استخراج ویژگی ترکیبی بهره گرفتیم. روش پیشنهادی از تعداد زیادی فیلتر و تبدیل که در استخراج ویژگی از عنبیه کاربرد فراوانی دارند، استفاده و بهترین ترکیب آن‌ها را در طی تکرار الگوریتم پیدا می‌کند. در پایان مجموعه‌ای از روش‌ها شامل تعدادی از تبدیل‌های موجک، فیلتر‌گابور و تبدیل فوریه به‌عنوان بهینه‌ترین روش استخراج ویژگی ترکیبی به‌دست آمدند. در آزمایش‌ها، بهبود عملکرد روش ترکیبی پیشنهادی نسبت به روش‌هایی که تنها از یک فیلتر بهره می‌گیرند با استفاده از نمودار ROC نشان داده شد. مقایسات نشان داد که روش پیشنهادی در اکثر موقعیت‌ها عملکرد بهتری نسبت به جدیدترین روش‌ها دارد. این روش موفق به دستیابی به FAR برابر با صفر و FRR برابر با 0/092 شد.

کلیدواژه‌ها