تشخیص عادت های نوشتاری و استفاده از آن در سنتز کلمات در دستخط های فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان

چکیده

تولید کلمات در زبان فارسی و ساخت دستخط به کمک اتصال حروف دست نوشته، یکی از موضوعات جالب و کاربردی می باشد، به طوری که راهبردهای جدیدی را در زمینه تشخیص حروف دست نویس فارسی و همچنین تصدیق صحت دستخط افراد مختلف، مشخص می کند. در این مقاله به ساخت دستخط افراد از دستخط های قبلی آنها بر اساس اتصال حروف، پرداخته شده است. برای این منظور در ابتدا به کمک استخراج نقاط کنترلی حروف فارسی، برخی از عادت های نوشتاری نویسنده تشخیص داده شده، سپس دسته بندی مشخصی از نحوه نوشتن کلمات و اتصال حروف نویسنده به دست می آید. الگوریتم ساخت کلمات به کمک اتصال حروف، با استفاده از روش های تقریب توابع و درونیابی با درجه های مختلف و در گام های متوالی ارائه می گردد که استفاده از این روش در ساخت کلمات، برای هرچه طبیعی‌تر شدن کلمه ساخته شده و مشابهت به دستخط واقعی نویسنده مفید می باشد. نتایج ارزیابی کلمات و قطعات ساخته شده با این روش نشان می دهد که تقریباً میانگین 80 درصد شباهت با دستخط واقعی نویسنده بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها