کاهش مات‌شدگی تصاویر دیجیتال با استفاده از نسخه بهبودیافته فیلتر هدایت‌شده مبتنی بر تغییرات کلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران

2 گروه کامپیوتر ، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

امروزه حجم زیادی از تصاویر، توسط دوربین‌های دیجیتال تولید میشوند. لیکن عواملی همچون ضعف در طراحی لنز دوربین‌ها، منجر به ایجاد نویز در تصاویر می شود. روش های بهبود تصویر، ویژگی هایی از تصویر مانند لبه ها و مرزها را تیز می نمایند. لیکن تیزسازی لبه ها، خود منجر به افزایش نویز و ایجاد آثار تصنعی در تصاویر می شود. لذا استفاده از تکنیک های تیزسازی باید به صورت کنترل شده بوده و تا حدی انجام گیرد که جزئیات تصویر حفظ و نویز موجود در تصویر زیاد تقویت نشود. 
در این مقاله، روشی جدید جهت کاهش ماتی تصاویر دیجیتال ارائه شده است. روش پیشنهادی ترکیبی از فیلتر تغییرات کلی نسبی و فیلتر هدایت نورد در فضای رنگی HSV است. در روش پیشنهادی، نخست توسط فیلتر تغییرات کلی نسبی، ساختار تصویر استخراج و سپس توسط فیلتر هدایت نورد، بازیابی لبه ها انجام می شود. سپس با تفریق تصویر کانال روشنایی از تصویر حاصل از اعمال فیلتر هدایت نورد، جزئیات و لبه های اصلی تصویر استخراج می شوند. در یک روند تکرارپذیر و براساس میزان وضوح تصویر، جزئیات استخراج شده به کانال روشنایی افزوده می شود. در این روش، شدت روشنایی پیکسل‌های تصویر به یک نسبت تغییر نمی کنند که این امر از ایجاد تحریف‌های رنگی و افزایش نویز جلوگیری می کند.روش پیشنهادی بر روی تصاویر حاوی تحریف‌های رنگی و تاری آزمایش شده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهند که این روش جهت کاهش تاری 47%، جهت کنترل نویز 85% و جهت حفظ طبیعی بودن تصاویر 83% موثرتر از دیگر روشهای مورد مقایسه عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها