طراحی فیلتر تطابق مختصاتی همراه با استخراج ویژگی‌های محلی جهت بهبود دقت سیستم بازشناسی برون‌خط امضای دست‌نویس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند،

2 دانشیار گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند

چکیده

نیاز روزافزون به تشخیص هویت در کاربردهای گوناگون، لزوم طراحی سیستم‌های خودکار مبتنی بر پردازش تصویر را توجیه می‌کند. در این تحقیق، روش جدیدی برای بازشناسی برون‌خط امضاء ارائه شده است. روش بهینه‌ی ارائه شده برای استخراج ویژگی، نسبت به تغییرات مقیاس و چرخش پایدار می‌باشد. برای مقایسه این ویژگی‌ها نیز از یک معیار شباهت جدید مبتنی بر تعداد نقاط منطبق استفاده شده است. علاوه بر این، در مرحله پس‌پردازش از یک فیلتر تطابق مختصاتی ابتکاری، کارآمد و مؤثر با هزینه محاسباتی کم استفاده شده است که با الگوریتم استخراج ویژگی هم‌خوانی دارد. این فیلتر یک مقدار آستانه روی تفاوت مختصات دکارتی نقاط دو بلوک متناظر تصویر اعمال می‌کند. پیاده‌سازی سیستم پیشنهادی شامل ویژگی‌های بهینه پایدار به تغییرات مقیاس و چرخش، استفاده از معیار شباهت جدید معرفی شده‌ی مناسب برای این ویژگی‌ها و پس‌پردازش با استفاده از فیلتر مختصاتی پیشنهاد شده، روی بانک‌های اطلاعاتی معتبر GPDS960 (برون‌خط) و SVC2004 (برخط تبدیل شده به برون‌خط) نشان‌دهنده بهبود کارایی سیستم تشخیص هویت پیشنهادی است. همچنین پارامترهای سیستم پیشنهادی به‌صورت خودکار و تنها یک بار با استفاده از الگوریتم وراثتی انتخاب شده و برای هر بانک اطلاعاتی شخصی‌سازی می‌گردد.
    

کلیدواژه‌ها