نویسنده = عبداله چاله چاله
شناسایی کانی های موجود در مقاطع نازک سنگ با استفاده از پردازش تصاویر رنگی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 17-29

شکوفه ساعدی؛ عبداله چاله چاله