ارائه یک روش نوین در طبقه‌بندی انواع گونه‌های پروانه با استفاده از پردازش تصویر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کامپیوتر، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه مهندسی کامپیوتر، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

درزمینۀ تشخیص و طبقه‌بندی جانوران همواره مشکلات بسیاری وجود دارد که مانع از به وجود آمدن پیشرفت‌های سریع و مؤثر در این حوزه هستند. در سال‌های اخیر روش‌های جدیدی که بر شبکه‌های عصبی مصنوعی و پردازش تصویر مبتنی هستند، پیشنهاد شده‌اند که می‌توانند به تشخیص و بازشناسی گونه‌های پروانه‌ها بپردازند. در این مقاله به‌طور خاص، تشخیص گونه‌های پروانه را با استفاده از پردازش تصویر و روش‌های طبقه‌بندی هوشمند بررسی خواهیم نمود و به دنبال بهبود عملکرد از طریق به‌کارگیری ویژگی‌های بافت بال پروانه‌ها هستیم. در این راستا از روش استخراج ویژگی کوانتیزه‌سازی فاز محلی استفاده‌شده است که در مقابل محوی موجود در تصاویر پروانه مقاومت نشان می‌دهد. برای طبقه‌بندی نیز از دو نوع شبکه عصبی MLP و موجکی استفاده گردید که در بین این دو، شبکه عصبی موجکی موفق به رسیدن به صحت 100% در طبقه‌بندی 14 گونه پروانه شد.

کلیدواژه‌ها