دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-92 
3. بازشناسی پلاک خودرو با استفاده از یادگیری ژرف

صفحه 31-46

ساجد رخشانی؛ عصمت راشدی؛ حسین نظام آبادی پور